Home / Publication / Nevojat per staf

Nevojat per staf

Posted on

llogo 160 px

OJQ “Kasnecët e Ardhmërisë” – KeA, është organizatë joqeveritare e cila zbaton projektin “Fuqizimi i Kontrollit të Tuberkulozit në Kosovë”, i cili projekt është i financuar nga ana e GFATM nëpërmjet të CDF (Community Development Fund). Në lidhje me këtë projekt OJQ KeA shpall konkurs për këto vende të lira pune:

 1. Koordinator për Kujdesin e TB në komunitet dhe kontrollin e infeksionit

Përgjegjësitë

 • Krijimi i sistemit të kujdesit të TB në komunitet
 • Zhvillimit i rrjetit të mbështetësve te trajtimit ne komunitet
 • Trajnimi i mbështetësve në komunitet
 • Zhvillimi i kapaciteteve monitoruese të DSM për trajtimin të TB në komunitet
 • Facilitimi i koordinimit në mes të DSM dhe trajtuesve në komunitet
 • Krijimi dhe zbatimi i sistemit për shpërndarjen e stimuluesve për pacientët me TB-MRB
 • Monitorimi i aktiviteteve të kontrollit të infeksionit
 • Facilitimi dhe monitorimi i zbatimit të aktiviteteve të kontrolli të infeksionit
 • Detyra tjera të parapara nga projekti

Kualifikimet:

 • Të këtë të kryer Fakultetin e Mjekësisë
 • Të ketë njohuri në kompjuter, Microsoft Office
 • Të ketë patentë shoferi

 

 1. Trajner për laboratorë 1, trajner për buxhet 1, trajner për specialist jo-pulmolog që merren me TB (1), trajner për sigurim shëndetësor (1),

Përgjegjësitë

 • Të përgatis kurrikulën (Power Point prezantimin) për trajnim;
 • Të përgatisë pre- dhe post testin, listën e evaluimit, dhe listën e pjesëmarrësve;
 • Të identifikojë dhe ftojë pjesëmarrësit për workshop, trajnime dhe ritrajnime;
 • Të informojë dhe kërkojë nga stafi i menaxhimit të KeA-s furnizimin me kohë, me materiale të trajnimit, freskimit, pagesat etj;
 • Të përgatisë raportin mujor të trajnimeve të realizuara, duke përfshirë edhe rezultatet e pre- dhe post testimit dhe t’i dorëzojë në zyrën e OJQ KeA;

 

Kualifikimet:

Fakulteti  i ekonomisë, infektolog,  teknik i laboratorit me përvojë ose mikrobiolog

Përvoja në lëmin e caktuar (Laborator të TB, financa publike, specializim në s. Infektive, shëndet publik)

Të ketë përvojë me Microsoft Office

Mundësisht të ketë patet shoferi

3.     Asistent/e i Koordinatorit të laboratorit referent

Përgjegjësitë

 • Të organizojë dhe asistojë koordinatorin e laboratorit në trajnimin e stafit të laboratorëve të TB mbi mikroskopinë direkte, kulturën dhe rezistencën dhe kontrollin e kualitetit;
 • T’i asistojë koordinatorit të laboratorit referent në kalkulimin e nevojave vjetore për reagensë dhe materiale shpenzuese të gjitha laboratorëve të TB;
 • T’i asistojë koordinatorit të laboratorit referent në përgatitjen e paneleve të kontrollit të kualitetit;
 • T’i monitorojë dhe mbështesë laboratorët të TB në regjione në dërgimin e mostrave dhe të raportimit me kohë;
 • Të sigurojë se të gjithë laboratorët e TB janë të furnizuar në mënyrë adekuate dhe me kohë me reagens dhe materiale tjera;
 • Të sigurojë se të gjitha format e raportimit (fletë-udhëzuesit, regjistrat etj) të jenë të plotësuara në mënyrë adekuate dhe me kohë;
 • Ta asistojë koordinatorin e laboratorit referent në udhëheqjen e hulumitmeve të rezistencës në barna të TB;
 • Të identifikojë, krijoj bazën e të dhënave të gjithë stafit të laboratorëve, me qëllim të identifikimit të nevojave për punëtor si dhe për planifikimin e nevojave për trajnime;
 •  Thërras pjesëmarrësit në trajnime dhe workshope, të përgatisë listën e trajnimeve, të sigurojë materialet e trajnimit, freskimin si dhe mjetet për ushqim dhe transport të pjesëmarrësve;
 • Të dorëzoj raportet mujore tek koordinatori i laboratorëve;

 

Kualifikimet:

 

 • Të jetë teknik/e e laboratorit;
 • Të ketë përvojë relevante në laboratorët me TB sidomos të LRN
 • Të ketë njohuri me Microsoft Office

 

 • Supervizor i laboratorit të TB për mikroskopi direkte, kulturë dhe rezistencë;

Përgjegjësitë:

 • Të bëjë supervizionin e laboratorëve të regjionale të TB në Kosovë mbi mikroskopinë direkte;
 • Të bëjë supervizionin e laboratorëve të kulturës dhe rezistencës në Kosovë;
 • Të jap konstatimet dhe rekomandimet për secilin laborator të supervizuar;
 • Të dërgojë pyetësorin e plotësuar pas çdo vizite supervizore të realizuar;

Kualifikimet:

 • Të ketë specializimin e mikrobiologjisë;
 • Përvoja e punës në laboratorët mikrobiologjik;
 • Trajnimet shtesë mbi TB;
 • Të jetë e familjarizuar me principet e supervizionit;

 

 1. Koordinator i zbulimit aktiv të rasteve (ZAR)

 

Përgjegjësitë:

 

 • Të planifikojë, organizojë dhe koordinojë aksionet e zbulimit aktiv të rasteve në kuadër të minoriteteve, komunave me barrë më të madhe dhe grupeve tjera të rrezikut;
 • Të kontaktojë dhe komunikojë me të gjithë faktorët relevant të rëndësishëm për ZAR;
 • Të analizojë situatën epidemiologjike për TB të secilës komunë
 • Të përpilojë planin e veprimit duke u bazuar në shpërndarjen e mëparshme të rasteve me TB në secilën komunë
 • Të bashkëpunojë ngushtë me drejtorët e drejtorateve shëndetësore në komunat me barrë më të madhe të TB dhe me minoritar;
 • Të bëjë angazhimin dhe trajnimin e motrave të komunitetit për ZAR
 • Të përpilojë pyetësorin për zbulimin aktiv të rasteve
 • Të përpilojë algoritmin e menaxhimit të rasteve të dyshimta për TB;
 • T’i raportojë rastet e konfirmuara të TB tek DSM;
 • Të jetë përgjegjës për realizimin e aktiviteteve të avokimit, komunikimit dhe mobilizimit social duke angazhuar edhe mjetet e informimit;
 • Të përpilojë raportet mujore

 

Kualifikimet:

 • Fak i Mjekësisë, Fak infermierisë shkollën e mesme të mjekësisë apo fushat tjera
 • Të jetë komunikativ/e dhe flexibil/e, mbështetës lojal, të kontribuoj në punë ekipore;
 • Të ketë aftësi të punës me kompjuter Word, Excel, Power Point, Internet etj;
 • Të ketë patentën e shoferit;

 

 1. Asistent i zbulimit aktiv të rasteve

 

Përgjegjësitë:

 

 • Të asistojë koordinatorin në planifikimin, organizimin dhe koordinonim e aksioneve të zbulimit aktiv të rasteve në kuadër të minoriteteve, komunave me barrë më të madhe dhe grupeve tjera të rrezikut;
 • Të kontaktojë dhe komunikojë me të gjithë faktorët relevant të rëndësishëm për ZAR;
 • Të bashkëpunojë ngushtë me personelin e DSM-ve apo QKMF-ve;
 • Të sigurojë kualitetin e të dhënave duke analizuar pyetësorët e plotësuar nga motrat e komunitetit si dhe regjistrave të TB (regjistri i rasteve të dyshimta, regjistri i rrethit të TB).
 • Të sigurojë dhe monitorojë menaxhimin e rasteve të dyshimta të TB, sipas algoritmit, nga ana e motrave të komunitetit;
 • Të lehtësojë dhe monitorojë menaxhimin e rasteve të referuara për ekzaminim nga ana e personelit të DSM apo QKMF
 • T’i raportojë rastet e konfirmuara të TB tek DSM;
 • Të jetë përgjegjës për realizimin e aktiviteteve të avokimit, komunikimit dhe mobilizimit social duke angazhuar edhe mjetet e informimit;
 • Të përpilojë raportet mujore

 

Kualifikimet:

 1. Fakulteti i infermierisë, shkolla e mesme e mjekësisë apo fushat tjera sociale, apo në lëmin e menaxhimit
 2. Të jetë komunikativ/e dhe flexibil/e, mbështetës lojal, të kontribuoj në punë ekipore;
 3. Të ketë aftësi të punës me kompjuter Word, Excel, Power Point, Internet etj;
 4. Të ketë patentën e shoferit;
 1. Asistent i financave – gjysmë orari

Përgjegjësitë:

 • Të menaxhoj arkën e të hollave për projekte;
 • Të mbaj kontabilitetin e zyrës;
 • Përgjegjëse për mbledhjen e dokumentacionit  mbështetës të shpenzimeve;
 • Të asistojë zyrtarin e financave në përgatitjen e raporteve financiare;
 • Të sigurojë dhe mirëmbajë dokumentacionin financiar të OJQ KeA;
 • Të bëj sigurimin e dokumenteve relevante nga organet tjera shtetërore të nevojshme për OJQ KeA;
 • Mbajtja evidencës së aseteve te KeA-s;
 • Të përpilojë dhe mirëmbajë listën e kontakteve të OJQ KeA;
 • Të sigurojë mirëmbajtjen e zyrave të OJQ KeA;
 • Detyra të tjera të parashtruara nga Drejtori i Projektit;

Kualifikimet:

 • Diploma universitare në financa apo menaxhim e preferuar apo thirrje tjetër ekuivalente në lëmin e financave;
 • Trajnimet adekuate në lëmin e financave dhe kontabilitetit;
 • Njohuria dhe përvoja në menaxhimin e financave të OJQ-ve;
 • Të jetë fleksibil dhe gatishmëri të punojë nën presion;
 • Të ketë aftësi pune me kompjuter (Microsoft Office, Internet etj);
 • Të ketë patentë shoferi – e preferuar

Konkursi mbetet i hapur deri me 05 Gushtë 2016, në ora 12.00. CV-të  të dërgohen në email-at: dhuratalipovica@gmail.com, njomza_mala@hotmail.com, apo në zyrë të OJQ KeA. Vetëm lista e ngushtë e kandidatëve do të kontaktohet. Pozita 1 do të varet nga dispozicioni i fondeve.

Top